14 juli 2017 - 1 jaar!

Geratificeerd!

14-6-2016 Nederland heeft vandaag het geratificeerde VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking bij de VN in New York afgeleverd. Een officieel moment. Over 30 dagen, op 14 juli treedt het verdrag in werking!

Het verdrag komt voort uit Agenda 22

Agenda 22 gaat over gelijke kansen voor personen met een handicap

22 staat voor de 22 regels uit de resolutie van de VN

Elke regel gaat over een belangrijke onderwerp in het dagelijks leven. Zie hiernaast.

Op 14 juli 2016 is het verdrag officieel wet geworden in Nederland.

Vanaf 1 januari 2017 moeten aanbieders van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd wordt. Dit is een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Voorheen bepaalde deze wet dat aanbieders van goederen en diensten en werkgevers alleen verplicht waren een doeltreffende, individuele aanpassing te doen als daarom werd gevraagd. De wijziging in de wet beoogt een verandering in het denken over mensen met een beperking. Hoe toegankelijker de samenleving, hoe minder individuele, doeltreffende aanpassingen nodig zijn.

PGZO Agenda 22 crew
PGZO Agenda 22 crew

Volg het via de stand van zaken tabblad hiernaast links.

Ratificatie was opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher.

Kabinet-eens-over-uitvoering-VN-verdrag-gehandicapten

Deze website 'Agenda 22' is van Platform Gehandicapten Zuidoost.

Wij strijden voor goede toegankelijkheid goede zorg en goede bejegening. Agenda 22 is ons wapen.

Op deze site staan de 22 regels van het VN-verdrag over gelijke kansen voor personen met een handicap.

Zie hier aan de linkerzijde.

 

De 22 regels zijn de hoofdlijnen van het VN verdrag over gelijke kansen voor personen met een handicap.

Agenda 22 op z'n engels:

Werk mee aan een inclusieve samenleving.

 

  • Volg daarom een training toegankelijkheid klik hierop

Waarom wetgeving?

 

Er zijn kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen vanwege hun beperking niet toelaten. Er zijn studenten die uitvallen, omdat de opleiding niet voor een doeltreffende aanpassing zorgt. Veel mensen met een beperking kunnen geen werk krijgen, vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om überhaupt zelfstandig mee te doen in het maatschappelijke leven omdat openbaar vervoer of internetsites of gebouwen ontoegankelijk zijn.

 

Wat speelt in Nederland?

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking (CBS, 2008) ruim een kwart van de Nederlanders heeft een chronische ziekte (Hoeymans et al 2008).

Een beperking kan zowel fysiek, psychisch, verstandelijk, intellectueel of zintuiglijk zijn en is in principe langdurig van aard.

Iemand met een beperking kan bijvoorbeeld doof, blind of slecht ter been zijn.

Maar ook beperkingen zoals het syndroom van Down, dyslexie, dyscalculie en autisme vallen hieronder.

Bron: mensenrechten-voor-u/als-je-een-beperking-hebt

B&W (beleid en wet)


De rechten van mensen met een beperking of een handicap zijn op een aantal manieren in de nationale wetgeving verankerd.

1. Allereerst in artikel 1 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte is niet toegestaan.

2. Dit is verder uitgewerkt in de gelijkebehandelingswetgeving.

In de gelijkebehandelingswetgeving (WGBH/CZ) 
is vastgelegd dat mensen met een beperking recht hebben op gelijke behandeling in het onderwijs, bij het wonen, bij de arbeid en als zij met het openbaar vervoer willen reizen.

Internationaal kader

1. Naast de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM),
2. het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten
3. en Politieke Rechten (IVBPR)
4. en het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR),

5. bestaat er het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 
Doel van dit verdrag is de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen.

 

Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap richt zich op:
• gelijke behandeling en gelijkheid voor de wet;
• toegankelijkheid en mobiliteit;
• zelfstandigheid;
• onderwijs en arbeid;
• behoorlijke levensstandaard;
• sociale bescherming.

6. het VN-verdrag wordt geratificeerd in juni 2015. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 30 maart 2007 ondertekend, maar nog niet geratificeerd (het wordt geratificeerd in juni 2015).

De meeste Europese lidstaten hebben het verdrag inmiddels geratificeerd.

Ook de Europese Unie is eind 2010 tot het verdrag toegetreden. Dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog niet is geratificeerd betekent niet dat mensen met een beperking in Nederland niet door mensenrechtenverdragen beschermd worden.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van de Raad van Europa en het Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie zijn ook van toepassing op mensen met een beperking.

Landelijk!

De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij www.coalitievoorinclusie.nl